Tumblelog by Soup.io
 • malabeads5
 • lisa321
 • retro-girl
 • samdyaj
 • onealahhh
 • opheliac
 • ekatierina
 • josephdpav
 • vitolynu
 • ramosxvwq
 • isabellemonamour
 • stonerr
 • bialy-krolik
 • absolem
 • pannakies
 • cinnamomum
 • angua
 • dnienie
 • hormeza
 • findesiecle
 • beyond-invisible
 • justmadd
 • keithpeligro
 • lalita-powar-37
 • annagret
 • proteinpirate
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

9629 c614
Reposted fromkarahippie karahippie viacotarsky cotarsky
0529 14d8 500
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
0531 4b58 500
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
3465 2e89 500
ego traps
7225 5c41
Reposted from4777727772 4777727772 viaBrainy Brainy
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4557 6d5c
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viapulczynski pulczynski
Reposted fromPoranny Poranny viarachelbones rachelbones
0409 eacd 500
"Nie żebym nie chciał być równocześnie przystojnym i tęgim, i dobrze ubranym, i wspaniałym sportowcem, i zarabiać milion dolarów rocznie, tryskać dowcipem, być bon vivantem, kochać dobre jadło i wystawne biesiady, być zabójczym kochankiem i przy okazji filozofem; być filantropem, politykiem, wojownikiem, badaczem Afryki, a także twórcą poematów muzycznych i świętym. Ale to po prostu niemożliwe. Tak różne postaci mogą, co zrozumiałe, być na początku życia równie możliwe dla człowieka. Lecz aby którąkolwiek z nich uczynić rzeczywistą, reszta musi zostać w mniejszym lub większym stopniu usunięta w cień. A zatem człowiek poszukujący swego najprawdziwszego, najwyraźniejszego, najgłębszego "ja" musi przyjrzeć się tej liście bardzo starannie i wybrać tę postać, na której oprze swe zbawienie."
William James za Judith Viorst
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6226 f5e9
Reposted fromerial erial viaIMS IMS
0190 cfb4 500
Reposted fromobarzana obarzana viamousseline mousseline
4168 48ae 500

April 24 2018

5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viamousseline mousseline
off to the world
Reposted fromcats cats vialetha0 letha0
Reposted fromPoranny Poranny viabluszczyg bluszczyg

April 23 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl